Článok 8

Odstúpenie od zmluvy

8.1    Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

8.2       Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

8.3       Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. ani v dodatočnej lehote podľa ust. § 7 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z. z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z.

8.4       Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.

8.5       Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ musí od zmluvy odstúpiť písomne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Formulár na odstúpenie od zmluvy je prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok.

8.6       Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

8.7       V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

8.8       Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Voči kúpnej cene, ktorá má byť predávajúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

8.9       Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a)     ak pri platbe vopred na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil celkovú cenu tovaru,

b)    ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle týchto VOP neodstúpil, neprevezme objednaný tovar pri osobnom prevzatí tovaru, od poštového kuriéra v dohodnutom mieste dodania alebo na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote.

8.10    Poplatky za manipuláciu s tovarom

V prípade vrátenia profilov a iného veľkého tovaru, si predávajúci účtuje 5% poplatok za vrátenie tovaru.

Product added to compare.