Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. close
 • Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
  1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou MARCUS TRADE, s.r.o, Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok, IČO 44624310, (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.marcustrade.sk (ďalej len obchod)
  2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
  3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
  4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 • Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy
  • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
  • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzne z obidvoch zúčastnených strán.
  • Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
  • Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 50 EUR / 1 500 Sk, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
  • Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 50 EUR / 1 500 Sk požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou, platbou cez elektronické bankovníctvo, alebo platbu platobnou kartou ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak.
  • Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú.
  • Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. (Po 24 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Kupujúci objednávku môže stornovať v prípade, že je registrovaný v systéme , v prípade, že objednáva ako neregistrovaný, o možnosti bude informovaný elektronickou poštou systémom na elektronickú adresu uvedenú v objednávke.
  • K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dni od uzatvorenia zmluvy v zmysle § 7 a nas. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku").
  • Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.
 • Dodacie podmienky a termíny
  • Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (SDS), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 dni po výzve od prevádzkovateľa obchodu.
  • Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
  • Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
  • Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
  • Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
 • Kúpna cena a platby
  • Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, u prevádzkovateľa) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre, alebo pri zaslaní objednávky.
  • Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred (nastavením systému obchodu), predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. II ods. 5 týchto pravidiel.
  • V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 • Záruka, reklamácie, doklady
  • Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad, Dodací (záručný) list prevádzkovateľa.
  • Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.
  • Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi prevádzkovateľa.
  • Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
  • Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.
  • Vybavené reklamácie budú kupujúcemu zasielané prepravnou službou alebo budú uschované. Pri neoprávnených reklamáciách si servis vyhradzuje právo účtovať poplatok za prácu 9,96 EUR Bez DPH.

  V prípade neoprávnenej reklamácie sa taktiež účtujú náklady spojené so zasielaním (poplatok za prepravu). V takomto prípade bude reklamovaný tovar zaslaný alebo odovzdaný až po uhradení poplatku.

 • Zľavy, poštovné, balné, minimálna hodnota nákupu a konštant
  • Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.
  • Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného informuje na stránkach www.marcustrade.sk.
  • Prevádzkovateľ upravuje konštanty a nastavenia obchodu, ktoré umožňujú kupujúcemu výhodnejšie nákupy. O týchto nastaveniach informuje na týchto stránkach.
 • Záverečné a prechodné ustanovenie
  • Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
  • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
  • Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
  • Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.
  • Všetky pohľadávky neuhradené 60 po splatnosti, budú uverejnené na našej stránke v sekcii DOWNLOAD v dokumente neplatici.pdf

Dodanie tovaru a platba

 • Kuriérskou službou SDS SK

  Tovar doručujeme kuriérskou službou SDS SK na uvedenú dodaciu adresu v registračnom formulári. Bežné hodiny doručenia sú v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. (tovar nedoručujeme počas víkendov a sviatkov).

  Poplatky za dopravné a balné v rámci celej SR

  • balík s hmotnosťou do 15 kg =  7,00 € s DPH
  • balík s hmotnosťou do 30 kg = 10,00 € s DPH
  • balíky od 30 kg podľa aktuálnej ponuky SDS SK
 • Poštou na dobierku
  • zaslané ako balík do 15,0 kg = 6,00 € s DPH
 • DOPRAVA ZADARMO

  Pre akúkoľvek objednávku v hodnote viac ako 400 € s DPH Vám tovar doručíme ZADARMO na naše náklady.

 • Osobný odber v Oravskom Podzámku

Reklamačné podmienky

 • Úvodné ustanovenia

  Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou MARCUS TRADE, s.r.o. (ďalej aj „predávajúci“) a koncovým zákazníkom (ďalej aj „kupujúci“). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

  Všetky dodávky tovaru podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

 • Povinnosti kupujúceho

  Prevzatie tovaru a zodpovednosť za chyby: Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.

  Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

  Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

  Pred uvedením zariadenia do prevádzky je kupujúci povinný:

  • oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného zariadenia (zariadení)
  • oboznámiť sa so záručnými podmienkami zariadenia vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť
  • v prípade potreby vykonať registráciu u výrobcu, resp. distribútora zariadenia
 • Záručná doba a záručné podmienky

  MARCUS TRADE, s.r.o. odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za nedostatky a škody vyplývajúce z neoboznámenia sa kupujúceho s návodom na použitie a so záručnými podmienkami zariadenia, za poškodenie či zničenie zariadenia, za stratu akýchkoľvek údajov alebo programov prevádzkovaných kupujúcim.

  Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Ak nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

  Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

  Kupujúcemu nevzniká žiadny iný nárok, či právo na záručnú opravu voči predávajúcemu. než ten, ktorý je uvedený v týchto podmienkach. Predávajúci poskytuje na všetky zariadenia dodané kupujúcemu záruku v nasledovnom rozsahu: - materiálové alebo výrobné chyby zariadení dodávaných spoločnosťou MARCUS TRADE, s.r.o., ktoré vznikli chybou výrobcu a objavili sa pri normálnej prevádzke

  Záruka sa nevzťahuje na:

  • zariadenia s porušenou plombou
  • zariadenia, ktoré kupujúci svojvoľne demontoval, či vymieňal ich komponenty
  • poruchy spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou kupujúcim
  • zariadenia, z ktorých bolo odstránené, zničené, zjavne zmenené, alebo odcudzené sériové číslo
  • poruchy spôsobené násilným zaobchádzaním
  • poruchy spôsobené nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia
  • poruchy spôsobené použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s výrobkom
  • poruchy spôsobené zanedbaním bežnej údržby
  • poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku mimo prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie
  • poruchy spôsobené používaním zariadenia iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bolo zariadenie určené a dimenzované, poruchz spôsobené nadmerným používaním a opotrebovaním
  • poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku v takom prostredí u kupujúceho, ktoré predstavuje bezpečnostné alebo zdravotné riziko
  • poruchy spôsobené používaním softvéru neurčeného na použitie s výrobkom
  • poruchy spôsobené poškodením z vyššej moci, nehodou, požiarom, vodou, atmosférickým výbojom, prepätím v sieti, zemetrasením a pod.
  • poruchy spôsobené prepravou, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok zo stranykupujúceho
  • bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať
  • na kompatibilitu predávaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov

  Pri zabezpečovaní pôvodnej funkčnosti zariadení platia nasledovné pravidlá:

  * úspešnosť opravy chybného zariadenia nezávisí nevyhnutne na výmene chybnej časti zariadenia

  Spoločnosť MARCUS TRADE,s .r.o.. zabezpečuje záručné aj pozáručné opravy zariadení, ktoré dodáva priamo MARCUS TRADE,s.r.o.. ručí, že zariadenia budú po celú dobu záručnej doby plne funkčné a budú vyhovovať platným normám výrobcov týchto zariadení (za predpokladu používania originálneho príslušenstva). Pozáručné opravy sa realizujú prostredníctvom servisného oddelenia a autorizovaných servisov. Za pozáručný servis MARCUS TRADE, s.r.o. účtuje odplatu za vykonanú prácu v zmysle platného cenníka. Cenník je dostupný na centrálnej správe servisu v sídle spoločnosti MARCUS TRADE, s.r.o.

  Miesto uplatnenia reklamácie:
  MARCUS TRADE, s.r.o, Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok, Slovenská republika

  Náklady na dopravu do miesta uplatnenia reklamácie znáša kupujúci. Úhrada nákladov na dopravu z reklamačnej opravy ku kupujúcemu je závislá na podmienkach jednotlivých výrobcov a ich servisných stredísk. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a späť ku kupujúcemu v prípade oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

  Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene zariadenia, záruka sa skracuje o dobu, počas ktorej kupujúci tovar užíval (zostáva však minimálne 3 mesiace). Všetky vymenené časti zariadení a zariadenia nahradené v rámci záruky ostávajú majetkom spoločnosti MARCUS TRADE, s.r.o..

  Predávajúci si vyhradzuje právo využívať servisné služby poskytované autorizovanými servisnými strediskami výrobcov zariadení, ak to vyžaduje zabezpečenie ich funkčnosti.

  Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že chyba výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa chyba na výrobku neprejaví, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s testovaním a manipuláciou.

 • Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 • Dôkladne sa oboznámte so záručnými a servisnými podmienkami výrobku, ktoré boli súčasťou jeho balenia. Postupujte v súlade s týmito podmienkami.
 • Pošlite e-mail na centrálnu správu servisu info@marcustrade.sk, kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis chyby.
 • Predávajúci. Vám do 24 hodín (v pracovné dni) zašle informácie o ďalšom postupe.
 • Na základe zaslaných informácií pošlite tovar na určenú adresu spolu s potrebnými dokladmi. Pri žiadosti o servisný zásah v rámci záručných podmienok je potrebné doložiť:

popis chyby zariadenia, jeho typové označenie a výrobné číslo
- doklad o nákupe, kópiu faktúry
- zariadenie zabalené v originálnom balení s príslušenstvom (tak ako bol tovar zaslaný)


Accept

Site use cookies