Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MARCUS TRADE, s.r.o.

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1.1       Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.marcus.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (spotrebiteľa) na strane druhej.

1.2       Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.marcus.sk je MARCUS TRADE, s.r.o, so sídlom: Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 50819/L, IČO:44624310, DIČ: 2022756802.

1.3       Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami marcus.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami marcus.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

 2.1       Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý kupujúcemu ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

2.2       Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.3       Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.4       Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2.5       Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného, alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu (ďalej len „kúpna zmluva“). 

2.6       Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

2.7       Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je obchodná spoločnosť MARCUS TRADE, s.r.o., so sídlom Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok, ktorá je súčasne predávajúcim a dodávateľom tovaru.

2.8       E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov.

2.9       Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

2.10      Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

 

Článok 3

Informácie o tovare a cene

 

3.1       Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov.

3.2       Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.

3.3       Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka, zahŕňa daň z pridanej hodnoty a recyklačné poplatky.

3.4       Kupujúci berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho, alebo výrobcu. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude stornovaná.

3.5       Pri nákupe tovarov prostredníctvom internetového obchodu nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských, bonusových alebo zamestnaneckých zliav, jedine v prípade ak to predávajúci uvedie na internetovom obchode, že je možné využiť takéto zľavy (napr. zľava z ceny za registráciu do e-shopu, zľava za opakovaný nákup, zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu, a pod.).

 

Článok 4

Objednanie tovaru

 

4.1       Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

4.2       Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú záväzné.

4.3       Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

4.4       Za podstatné podmienky sa považujú hlavne určenie kupujúceho, obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

4.5       Kupujúci bude pravidelne informovaný o stave objednávky prostredníctvom emailu. Kupujúci môže byť predávajúcim pre účel potvrdenia objednávky telefonický kontaktovaný.

4.6       V prípade tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, resp. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, môže byť spotrebiteľovi účtovaná zálohová platba vo výške maximálne 50% z celkovej ceny objednaného tovaru. O tejto skutočnosti predávajúci informuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním        tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške uhradenej zálohy, pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.

4.7       V prípade ak nebude objednaný tovar k dispozícií, alebo z iného dôvodu bude nedostupný, predávajúci si vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti musí bezodkladne informovať kupujúceho. V takomto prípade je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zálohu, alebo iné plnenie, ktoré od kupujúceho           prijal.

4.8       V prípade, že kupujúci nezaplatí a/alebo neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, a taktiež má právo požadovať zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 10 % ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

4.9       Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho u seba, vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa.

Článok 5

Storno objednávky

 5.1       Kupujúci má právo stornovať objednávku prostredníctvom emailu bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania, alebo po dohode s predávajúcim. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 75% z celkovej ceny tovaru.

5.2       Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a)         v prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.),

b)         v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky alebo

c)         tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

d)         z iných dôvodov. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

Článok 6

Spôsoby úhrady

 

6.1       Za tovar je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a)     na dobierku - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky prepravcovi,

b)    v hotovosti v sídle spoločnosti, v prípade osobného odberu,

c)     vopred platbou na účet označený predávajúcim,

d)    iným spôsobom, najmä pomocou platobných elektronických systémov (po vytvorení objednávky je kupujúci presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadá potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Predávajúci podporuje bezpečné platby,

e)     na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre.

6.2       V prípade platby internetovým platobným systémom, alebo prevodom z účtu, spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní, pričom tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.

6.3       Objednávku nie je možné uhradiť inak ako spôsobom uvedeným v bode 6.1 Nie je možné ju uhradiť akýmikoľvek poukážkami, alebo šekmi vydanými predávajúcim, či iným právnym subjektom.

 

Článok 7

Poštovné a balné, Doručenie tovaru a dodacie podmienky

 7.1       Doprava bude zabezpečená prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej pošty na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Pri platbe na dobierku kupujúci platí kuriérovi. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje dodací list a faktúru, ktorou kupujúci vyúčtoval cenu dodaného tovaru a ktorá súčasne slúži ako záručný list.

7.2       Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné a balné predávajúci účtuje podľa aktuálneho cenníka kuriérskych spoločností. Aktuálny cenník dopravy si môžete stiahnuť tu.

7.3       Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania Kupujúci si môže prevziať objednaný tovar osobne, a to v sídle predávajúceho. Osobný odber tovaru kupujúcim je bezplatný.

7.4       Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

7.5       Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

7.6       Po dohode s kupujúcim je možné doručiť tovar aj mimo územia členského štátu EÚ. Dodanie tovaru mimo územia členského štátu EÚ uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

7.7       Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 a)         či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť),

b)         či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu a

c)         či bolo dodané správne množstvo objednaného tovaru.

 7.8       Ak je pri prevzatí tovaru zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.

7.9       Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

7.10      Vady a nedostatky tovaru, ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

7.11      Pred uvedením zariadenia do prevádzky je kupujúci povinný oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného tovaru (zariadení) a oboznámiť sa so záručnými podmienkami tovaru/zariadenia, vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.

7.12      Ak je potrebná dodatočná manipulácia s tovarom, môže byť účtovaný manipulačný poplatok. Aktuálnu výšku manipulačného poplatku nájdete na tomto odkaze. Tento poplatok sa uplatňuje napríklad v prípade, že sa objedná tovar, ktorý sa predáva na celé balenia a neobjedná sa celé balenie, takže je potrebná dodatočná manipulácia s tovarom, jeho dodatočné balenie. O tomto poplatku je zákazník vopred informovaný.

 

Článok 8

Odstúpenie od zmluvy

8.1    Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

8.2       Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

8.3       Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. ani v dodatočnej lehote podľa ust. § 7 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z. z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z.

8.4       Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.

8.5       Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ musí od zmluvy odstúpiť písomne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Formulár na odstúpenie od zmluvy je prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok.

8.6       Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

8.7       V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

8.8       Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Voči kúpnej cene, ktorá má byť predávajúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

8.9       Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a)     ak pri platbe vopred na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil celkovú cenu tovaru,

b)    ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle týchto VOP neodstúpil, neprevezme objednaný tovar pri osobnom prevzatí tovaru, od poštového kuriéra v dohodnutom mieste dodania alebo na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote.

8.10    Poplatky za manipuláciu s tovarom

V prípade vrátenia profilov a iného veľkého tovaru, si predávajúci účtuje 5% poplatok za vrátenie tovaru.

 

Článok 9

Záručné podmienky a reklamácia

Reklamačný formulár

 9.1       Predávajúci zabezpečuje záručné aj pozáručné opravy tovaru, ktoré dodáva priamo. Predávajúci ručí, že tovar bude po celú dobu záručnej doby plne funkčný a bude vyhovovať platným normám výrobcov týchto tovarov (za predpokladu používania originálneho príslušenstva). Pozáručné opravy sa realizujú prostredníctvom servisného oddelenia a autorizovaných servisov. Za pozáručný servis predávajúci účtuje odplatu za vykonanú prácu v zmysle platného cenníka, ktorý je v pdf dostupný tu.

9.2  Predávajúci si vyhradzuje právo využívať servisné služby poskytované autorizovanými servisnými strediskami výrobcov zariadení, ak to vyžaduje zabezpečenie ich funkčnosti. Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že chyba výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa chyba na výrobku neprejaví, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s testovaním a manipuláciou. Náklady na dopravu do miesta uplatnenia reklamácie znáša kupujúci. Úhrada nákladov na dopravu z reklamačnej opravy ku kupujúcemu je závislá na podmienkach jednotlivých výrobcov a ich servisných stredísk. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a späť ku kupujúcemu v prípade oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

9.3       Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Kupujúcemu nevzniká žiadny iný nárok, či právo na záručnú opravu voči predávajúcemu, než ten, ktorý je uvedený v týchto podmienkach. Kupujúci je povinný zdržať sa akejkoľvek manipulácie s výrobkom ihneď od okamihu zistenia vady a nepokračovať v práci. Kupujúci nie je zodpovedný za akékoľvek škody (ušlý zisk, poškodenie tovaru), spôsobené použitím alebo nemožnosťou použitia stroja.

9.4   Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene tovaru/zariadenia, záruka sa skracuje o dobu, počas ktorej kupujúci tovar užíval (zostáva však minimálne 3 mesiace). Všetky vymenené časti zariadení a zariadenia nahradené v rámci záruky ostávajú majetkom predávajúceho.

9.5       Kupujúci je povinný sa dôkladne oboznámiť so záručnými a servisnými podmienkami výrobku, ktoré boli súčasťou jeho balenia a postupovať v súlade s týmito podmienkami. Kupujúci uplatňuje reklamáciu bez zbytočné odkladu, hneď po zistení chýb, elektronickou poštou na centrálnu správu servisu info@marcustrade.sk a je povinný uviesť hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis chyby. Predávajúci do 24 hodín (v pracovné dni) zašle informácie o ďalšom postupe. Na základe zaslaných informácií je kupujúci povinný zaslať tovar na určenú adresu spolu s potrebnými dokladmi. Pri žiadosti o servisný zásah v rámci záručných podmienok je potrebné doložiť popis chyby zariadenia, jeho typové označenie a výrobné číslo, doklad o nákupe, kópiu faktúry a zariadenie zabalené v originálnom balení s príslušenstvom (tak ako bol tovar zaslaný).Reklamáciu je možné súčasne uplatniť okrem uvedeného aj písomne alebo osobne v sídle predávajúceho v záručnej dobe, špecifikovanej v bode 9.14. týchto VOP (ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Ak nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci). Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom/kupujúcim alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si spotrebiteľ/kupujúci objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak spotrebiteľ/kupujúci tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok, ak nie je pri tovare uvedené inak a tieto reklamačné podmienky sa na uplatnenú reklamáciu nevzťahujú. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

9.6       Spotrebiteľ/kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný), pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.

9.7       Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebiteľom/kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

9.8       Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä:

a)     mechanickým poškodením (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, a pod.),

b)    neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou,

c)     nesprávnym zaobchádzaním, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou zo strany kupujúceho – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom,

d)    poruchami spôsobenými nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia,

e)     poruchami spôsobenými použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s výrobkom,

f)     poruchami spôsobenými zanedbaním bežnej údržby,

g)    poruchami spôsobenými prevádzkovaním výrobku mimo prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie

h)     poruchami v dôsledku používania tovaru iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bolo tovar/zariadenie určené a dimenzované, poruchy spôsobené nadmerným používaním a opotrebovaním

i)      poruchami v dôsledku prevádzkovania výrobku v takom prostredí u kupujúceho, ktoré predstavuje bezpečnostné alebo zdravotné riziko

j)      bežným opotrebením vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať

 9.9       Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi/kupujúcemu oznámené telefonicky, alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

9.10      Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ/kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

9.11     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ/kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

9.12      Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

9.13      Záručná doba na tovar, ktorý bude označený ako použitý, prebalený, opravený a pod. je 12 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si spotrebiteľ objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak spotrebiteľ tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru.

9.14      Predávajúci poskytuje na produkty záruku od dátumu predaja 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe- spotrebiteľovi pri výhradne priamom osobnom používaní (podľa § 52 a § 620 Občianskeho zákonníka) a 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, pre priemyselné a výrobné využitie, ktoré sa koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (podľa § 429 Obchodného zákonníka).

 

Článok 10

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

 10.1      Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“). Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – https://www.mhsr.sk/.

10.2      Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

10.3      Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva.

10.4      Kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak prevádzkovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

10.5      Návrh podáva kupujúci - spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada. Návrh musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. a záujemca musí k návrhu priložiť doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

10.6      Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

Článok 11

Ochrana osobných údajov

 11.1      Predávajúci sa pri zhromažďovaní osobných údajov riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v informačných systémoch. Predávajúci rešpektuje súkromie kupujúceho. Poskytnuté osobné údaje sú chránené pred zneužitím a niky nebudú poskytnuté tretiemu subjektu. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

11.2      Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ostatné údaje súvisiace s objednávkou tovarov a služieb. Poskytnutie týchto údajov spotrebiteľom je nevyhnutné na účely uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej plnenie, plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami, spracováva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu, pri vybavovaní prípadných reklamácií a marketingové účely predávajúceho.

11.3      Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby vymedzených v ust. § 28 zákona, a to najmä:

 a)     práve kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu predávajúceho, 

b)    práve na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

c)     potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

d)    informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,

e)     presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

f)     zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

g)    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h)     likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

i)      likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

j)      blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

k)     práve na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

l)      spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

m)   využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

n)     poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

o)    práve na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 

p)    práve na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ust. § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

q)    práve pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. 

 11.4      Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Prihlásením sa k odberu newslettera predávajúceho dotknutá osoba - kupujúci vyjadruje predávajúcemu súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa za účelom zasielania marketingových noviniek a informácií formou e-mailu odoslaného na uvedenú e-mailovú adresu. Dotknutá osoba udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia. Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať, a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho. Predávajúci po uplynutí doby platnosti súhlasu alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby – kupujúceho.

11.5      Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol v súlade s ust. § 15 ods. 1 zákona informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom/predávajúcim.

11.6      Predávajúci za účelom zabezpečenia správnej funkčnosti e-shopu, zapamätania prihlasovacích údajov kupujúcich, zistenia, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci e-shop najčastejšie, a pod., používa cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Ďalšie všeobecné informácie o súboroch cookies sú k dispozícii ...................  Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním kupujúci nezhromažďuje osobné údaje a ani ich neposkytuje tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním webovej stránky predávajúceho súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním webovej stránky. Predávajúci využíva najmä, no nie výlučne nasledovné typy cookies:

 a)     Nevyhnutné súbory cookie - súbory cookie sú potrebné pre prevádzkue-shop. Sem patria napríklad cookie, ktoré kupujúcemu, resp. návštevníkom e-shop umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií webovej stránky.

b)    Výkonové súbory cookies -  súbory cookies umožňujú analyzovať, akým spôsobom návštevníci e-shop pracujú s e-shop, čo pomáha zlepšovať a zjednodušovať použiteľnosť e-shop. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované a anonymné.

c)     Funkčné súbory cookies - súbory cookie si pamätajú voľbu za účelom zlepšenia používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre návštevníka alebo zapamätať si preferencie, napríklad voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú osobne neidentifikujú.

 11.7      Kupujúci môže súbory  kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti tu. Kupujúci môže vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môže nastaviť tak, aby im znemožnil ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne bude kupujúci musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Súbory  je možné pomocou webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookies.

11.8    Ako subjekt údajov má kupujúci od 25.05.2018 práva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len "GDPR"):

 a)     právo na prístup k osobným údajom a k informáciám o spracovaní osobných údajov podľa článku 15 GDPR,

b)    právo na ich opravu alebo vymazanie podľa článku 16 a 17 GDPR, 

c)     právo na obmedzenie spracovávania podľa článku 18 GDPR,

d)    právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR,

e)     právo vzniesť námietku podľa článku 21 GDPR,

f)     právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre kupujúceho ako dotknutú osobu právne účinky alebo sa kupujúceho obdobným spôsobom významne dotýka, podľa článku 22 GDPR a 

g)    právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 GDPR.

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 

12.1      Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 25.5.2018.

 

12.2      Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky, okrem prípadov, kedy je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 

Product added to compare.