Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zatvoriť

Reklamačné podmienky

Ako sa uvádza v našich Obchodných podmienkach:

Článok 8

Odstúpenie od zmluvy

8.1    Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

8.2       Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

8.3       Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. ani v dodatočnej lehote podľa ust. § 7 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z. z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z.

8.4       Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.

8.5       Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ musí od zmluvy odstúpiť písomne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Formulár na odstúpenie od zmluvy je prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok.

8.6       Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

8.7       V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

8.8       Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Voči kúpnej cene, ktorá má byť predávajúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

8.9       Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a)     ak pri platbe vopred na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil celkovú cenu tovaru,

b)    ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle týchto VOP neodstúpil, neprevezme objednaný tovar pri osobnom prevzatí tovaru, od poštového kuriéra v dohodnutom mieste dodania alebo na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote.

 

Článok 9

Záručné podmienky a reklamácia

Reklamačný formulár

 9.1       Predávajúci zabezpečuje záručné aj pozáručné opravy tovaru, ktoré dodáva priamo. Predávajúci ručí, že tovar bude po celú dobu záručnej doby plne funkčný a bude vyhovovať platným normám výrobcov týchto tovarov (za predpokladu používania originálneho príslušenstva). Pozáručné opravy sa realizujú prostredníctvom servisného oddelenia a autorizovaných servisov. Za pozáručný servis predávajúci účtuje odplatu za vykonanú prácu v zmysle platného cenníka, ktorý je v pdf dostupný tu.

9.2  Predávajúci si vyhradzuje právo využívať servisné služby poskytované autorizovanými servisnými strediskami výrobcov zariadení, ak to vyžaduje zabezpečenie ich funkčnosti. Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že chyba výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa chyba na výrobku neprejaví, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s testovaním a manipuláciou. Náklady na dopravu do miesta uplatnenia reklamácie znáša kupujúci. Úhrada nákladov na dopravu z reklamačnej opravy ku kupujúcemu je závislá na podmienkach jednotlivých výrobcov a ich servisných stredísk. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a späť ku kupujúcemu v prípade oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

9.3       Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Kupujúcemu nevzniká žiadny iný nárok, či právo na záručnú opravu voči predávajúcemu, než ten, ktorý je uvedený v týchto podmienkach. Kupujúci je povinný zdržať sa akejkoľvek manipulácie s výrobkom ihneď od okamihu zistenia vady a nepokračovať v práci. Kupujúci nie je zodpovedný za akékoľvek škody (ušlý zisk, poškodenie tovaru), spôsobené použitím alebo nemožnosťou použitia stroja.

9.4   Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene tovaru/zariadenia, záruka sa skracuje o dobu, počas ktorej kupujúci tovar užíval (zostáva však minimálne 3 mesiace). Všetky vymenené časti zariadení a zariadenia nahradené v rámci záruky ostávajú majetkom predávajúceho.

9.5       Kupujúci je povinný sa dôkladne oboznámiť so záručnými a servisnými podmienkami výrobku, ktoré boli súčasťou jeho balenia a postupovať v súlade s týmito podmienkami. Kupujúci uplatňuje reklamáciu bez zbytočné odkladu, hneď po zistení chýb, elektronickou poštou na centrálnu správu servisu info@marcustrade.sk a je povinný uviesť hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis chyby. Predávajúci do 24 hodín (v pracovné dni) zašle informácie o ďalšom postupe. Na základe zaslaných informácií je kupujúci povinný zaslať tovar na určenú adresu spolu s potrebnými dokladmi. Pri žiadosti o servisný zásah v rámci záručných podmienok je potrebné doložiť popis chyby zariadenia, jeho typové označenie a výrobné číslo, doklad o nákupe, kópiu faktúry a zariadenie zabalené v originálnom balení s príslušenstvom (tak ako bol tovar zaslaný).Reklamáciu je možné súčasne uplatniť okrem uvedeného aj písomne alebo osobne v sídle predávajúceho v záručnej dobe, špecifikovanej v bode 9.14. týchto VOP (ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Ak nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci). Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom/kupujúcim alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si spotrebiteľ/kupujúci objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak spotrebiteľ/kupujúci tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok, ak nie je pri tovare uvedené inak a tieto reklamačné podmienky sa na uplatnenú reklamáciu nevzťahujú. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

9.6       Spotrebiteľ/kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný), pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.

9.7       Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebiteľom/kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

9.8       Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä:

a)     mechanickým poškodením (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, a pod.),

b)    neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou,

c)     nesprávnym zaobchádzaním, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou zo strany kupujúceho – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom,

d)    poruchami spôsobenými nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia,

e)     poruchami spôsobenými použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s výrobkom,

f)     poruchami spôsobenými zanedbaním bežnej údržby,

g)    poruchami spôsobenými prevádzkovaním výrobku mimo prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie

h)     poruchami v dôsledku používania tovaru iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bolo tovar/zariadenie určené a dimenzované, poruchy spôsobené nadmerným používaním a opotrebovaním

i)      poruchami v dôsledku prevádzkovania výrobku v takom prostredí u kupujúceho, ktoré predstavuje bezpečnostné alebo zdravotné riziko

j)      bežným opotrebením vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať

 9.9       Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi/kupujúcemu oznámené telefonicky, alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

9.10      Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ/kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

9.11     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ/kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

9.12      Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

9.13      Záručná doba na tovar, ktorý bude označený ako použitý, prebalený, opravený a pod. je 12 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si spotrebiteľ objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak spotrebiteľ tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru.

9.14      Predávajúci poskytuje na produkty záruku od dátumu predaja 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe- spotrebiteľovi pri výhradne priamom osobnom používaní (podľa § 52 a § 620 Občianskeho zákonníka) a 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, pre priemyselné a výrobné využitie, ktoré sa koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (podľa § 429 Obchodného zákonníka).


Prijať

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.