close

Reklamačné podmienky

 • Úvodné ustanovenia

  Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou MARCUS TRADE, s.r.o. (ďalej aj „predávajúci“) a koncovým zákazníkom (ďalej aj „kupujúci“). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

  Všetky dodávky tovaru podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

 • Povinnosti kupujúceho

  Prevzatie tovaru a zodpovednosť za chyby: Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.

  Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

  Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

  Pred uvedením zariadenia do prevádzky je kupujúci povinný:

  • oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného zariadenia (zariadení)
  • oboznámiť sa so záručnými podmienkami zariadenia vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť
  • v prípade potreby vykonať registráciu u výrobcu, resp. distribútora zariadenia
 • Záručná doba a záručné podmienky

  MARCUS TRADE, s.r.o. odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za nedostatky a škody vyplývajúce z neoboznámenia sa kupujúceho s návodom na použitie a so záručnými podmienkami zariadenia, za poškodenie či zničenie zariadenia, za stratu akýchkoľvek údajov alebo programov prevádzkovaných kupujúcim.

  Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Ak nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

  Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

  Kupujúcemu nevzniká žiadny iný nárok, či právo na záručnú opravu voči predávajúcemu. než ten, ktorý je uvedený v týchto podmienkach. Predávajúci poskytuje na všetky zariadenia dodané kupujúcemu záruku v nasledovnom rozsahu: - materiálové alebo výrobné chyby zariadení dodávaných spoločnosťou MARCUS TRADE, s.r.o., ktoré vznikli chybou výrobcu a objavili sa pri normálnej prevádzke

  Záruka sa nevzťahuje na:

  • zariadenia s porušenou plombou
  • zariadenia, ktoré kupujúci svojvoľne demontoval, či vymieňal ich komponenty
  • poruchy spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou kupujúcim
  • zariadenia, z ktorých bolo odstránené, zničené, zjavne zmenené, alebo odcudzené sériové číslo
  • poruchy spôsobené násilným zaobchádzaním
  • poruchy spôsobené nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia
  • poruchy spôsobené použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s výrobkom
  • poruchy spôsobené zanedbaním bežnej údržby
  • poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku mimo prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie
  • poruchy spôsobené používaním zariadenia iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bolo zariadenie určené a dimenzované, poruchz spôsobené nadmerným používaním a opotrebovaním
  • poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku v takom prostredí u kupujúceho, ktoré predstavuje bezpečnostné alebo zdravotné riziko
  • poruchy spôsobené používaním softvéru neurčeného na použitie s výrobkom
  • poruchy spôsobené poškodením z vyššej moci, nehodou, požiarom, vodou, atmosférickým výbojom, prepätím v sieti, zemetrasením a pod.
  • poruchy spôsobené prepravou, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok zo stranykupujúceho
  • bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať
  • na kompatibilitu predávaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov

  Pri zabezpečovaní pôvodnej funkčnosti zariadení platia nasledovné pravidlá:

  * úspešnosť opravy chybného zariadenia nezávisí nevyhnutne na výmene chybnej časti zariadenia

  Spoločnosť MARCUS TRADE,s .r.o.. zabezpečuje záručné aj pozáručné opravy zariadení, ktoré dodáva priamo MARCUS TRADE,s.r.o.. ručí, že zariadenia budú po celú dobu záručnej doby plne funkčné a budú vyhovovať platným normám výrobcov týchto zariadení (za predpokladu používania originálneho príslušenstva). Pozáručné opravy sa realizujú prostredníctvom servisného oddelenia a autorizovaných servisov. Za pozáručný servis MARCUS TRADE, s.r.o. účtuje odplatu za vykonanú prácu v zmysle platného cenníka. Cenník je dostupný na centrálnej správe servisu v sídle spoločnosti MARCUS TRADE, s.r.o.

  Miesto uplatnenia reklamácie:
  MARCUS TRADE, s.r.o, Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok, Slovenská republika

  Náklady na dopravu do miesta uplatnenia reklamácie znáša kupujúci. Úhrada nákladov na dopravu z reklamačnej opravy ku kupujúcemu je závislá na podmienkach jednotlivých výrobcov a ich servisných stredísk. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a späť ku kupujúcemu v prípade oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

  Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene zariadenia, záruka sa skracuje o dobu, počas ktorej kupujúci tovar užíval (zostáva však minimálne 3 mesiace). Všetky vymenené časti zariadení a zariadenia nahradené v rámci záruky ostávajú majetkom spoločnosti MARCUS TRADE, s.r.o..

  Predávajúci si vyhradzuje právo využívať servisné služby poskytované autorizovanými servisnými strediskami výrobcov zariadení, ak to vyžaduje zabezpečenie ich funkčnosti.

  Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že chyba výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa chyba na výrobku neprejaví, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s testovaním a manipuláciou.

 • Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 • Dôkladne sa oboznámte so záručnými a servisnými podmienkami výrobku, ktoré boli súčasťou jeho balenia. Postupujte v súlade s týmito podmienkami.
 • Pošlite e-mail na centrálnu správu servisuinfo@marcustrade.sk., kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis chyby.
 • Predávajúci. Vám do 24 hodín (v pracovné dni) zašle informácie o ďalšom postupe.
 • Na základe zaslaných informácií pošlite tovar na určenú adresu spolu s potrebnými dokladmi. Pri žiadosti o servisný zásah v rámci záručných podmienok je potrebné doložiť:

popis chyby zariadenia, jeho typové označenie a výrobné číslo
- doklad o nákupe, kópiu faktúry
- zariadenie zabalené v originálnom balení s príslušenstvom


Accept

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.